+36 70 652 0800info@szentvincentrehab.hu6724 Szeged, Bakay Nándor u. 50

Gyógyulás útja – Nyereményjáték szabályzat

1.A játék szervezője

A „Gyógyulás újta” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Activate Service Kft. (székhely: 6723 Szeged, Kemes utca 6-8. adószám:25711714 – 1 – 06 , a továbbiakban: „Szervező”).

2.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Európában állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3.A Játék időtartama

A Játék 2020. 12. 09. napján kezdődik és 2020. 12. 24. napjáig tart.

4.A Játék definíciója és menete

A “Gyógyulás útja!” nyereményjáték célja, hogy a Szervező által 2020.12.09 napján közzétett kizárólag a rehabilitációs központhoz köthető közösségi média tartalomban (posztban), a Játékosok egy posztmegosztással jelezzék játékban való részvételi szándékukat, kommentben pedig egy karácsonyhoz köthető emotikon helyezzenek el. A sorsolásban való részvétel feltétele mind a két előzőekben említett feladat elvégzése.

A Szervező a 2020.12.09.-én közzétett poszt alatt lévő kommentek közül véletlenszerűen sorsolással választ ki egy játékost nevezi meg, mint nyertest.  A Játékosok a Facebook poszthoz való kommenteléssel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szervező közzé tegye a gondozásában megjelenő közösségi oldalon (Szent Vincent Rehabilitációs Központ).

5/A. Nyeremények meghatározása és felosztása

Nyereményre való jogosultság megállapítása a valós felhasználói profil ellenőrzését követően jön létre. A résztvevők között a Szervező kisorsol egy darab utalványt (érték nélküli), amely 10 alkalmas robotterápiás bérletet valamint 7 db egyéni gyógytorna alkalom tartalmaz. Az utalvány kizárólag a Szent Vincent Rehabilitációs központban használtható fel. A nyeremény készpénzre nem váltható.

5/B. Kiértesítés

A nyertes nevét a Szervező közösségi oldalain teszi közzé a nyereményjátékot követően 2020. december 24-én reggel 9:00 órakkor. A nyertest kommentben, betageléssel értesíti a Szervező, majd felveszi vele a kapcsolatot messenger üzeneten keresztül. Ha a nyertes a kiértesítést követő 15 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti meg. Ez mindaddig folytatódik, míg a nyertes nem jelentkezik 15 naptári napon belül nyereményéért.

 • Vegyes rendelkezések
 • A Szervező, a Activate Service Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
 • A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.
 • A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
 • A nyeremények készpénzre nem válthatók.
 • Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok, információk feldolgozásához Szervező a Kreatív Agytréning Nonprofit Közhasznú Kft. segítségét veszi igénybe adatfeldolgozóként (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, illetve Adatfeldolgozó férnek hozzá.

A Szervező, valamint az Adatfeldolgozó a Játékhoz kapcsolódóan a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, továbbá kapcsolat-felvételi-, üzletszerzési, illetve hírlevél küldési célból az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 • a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a poszton kifejezett interakcióval;
 • b) a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a https://szentvincentrehab.hu weboldalon, valamint a gondozásában megjelenő közösségi oldalon (Szent Vincent Rehabilitációs Központ)
 • c) a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolat felvételi, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja, illetve a kapcsolatfelvétel és üzletszerzés céljából az Adatfeldolgozót mint adatfeldolgozót igénybe vegye;
 • d) a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzoroknak kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra átadni, amelyek jogosultak azokat kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra kezelni, és díjmentesen felhasználni;
 • e) amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
 • f) Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a nyeremény átadásáról a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése az adatok beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy a Activate Service Kft. postacímén lehet (6723 Szeged, Kemes utca 6-8.)

A nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a info@szentvincetnrehab.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben (6723 Szeged, Kemes utca 6-8.).

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.Jogosultságok

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szervező az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. Név: Lengyel Dorottya (intéményvezető) Elérhetőség: info@szentvincetnrehab.hu

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szervező a szükséges időtartamig megőrzi. Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szervező az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: info@szentvincentrehab.hu

8.Záró rendelkezés

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Jó játékot és sok szerencsét kíván a Szent Vincent Rehabilitációs Központ szervező csapata!